0
+48 514 839 836
Kontakt
Wyszukiwarka produktów: Wybierz producenta:

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. http://www.wzorcowniamundurowa.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Robert Pietrzyk Rozłogi 14a/98 01-310 Warszawa, NIP: PL 522-309-28-16, numer telefonu: 514 839 836 , adres e-mail: airogromintl@gmail.com
2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Serwis – witryna internetowa http://www.wzorcowniamundurowa.pl;
3. Operator – Robert Pietrzyk Rozłogi 14a/98 01-310 Warszawa, NIP: PL 522-309-28-16, numer telefonu: 514 839 836, adres e-mail: airogromintl@gmail.com
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są upoważnione do samodzielnej reprezentacji;
4. Klient – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru za pośrednictwem Serwisu;
5. Konsument – Użytkownik będący osobę fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Towar – asortyment narzędzi budowlanych;
7. Formularz Zlecenia – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do złożenia Zlecenia w Serwisie;
8. Formularz Kontaktowy – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem;
9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet.
2. Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż Towarów.
3. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego lub Formularza Zlecenia obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
4. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą numer telefonu: +48 514 839 836, adres e-mail: airogromintl@gmail.com
5. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.
6. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE
1. Składanie zamówienia w Serwisie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu.
2. Użytkownik może złożyć zamówienie w Serwisu bez konieczności rejestracji konta.
3. Klient przesyłając zamówienie, składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty.
4. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy.
5. Składając zamówienie Klient korzysta z Formularza Zamówienia, w którym wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie oznacza obowiązek zapłaty”.
6. Wszystkie oferowane i dostarczane Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych Towarów; sposobu dostawy, w tym adresu dostawy oraz sposobu płatności.
8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.
9. ZamĂłwienie realizowane jest w ciągu 1 – 3 (słownie: jeden – pięć) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty naleĹźności na rachunku bankowym Operatora. W razie płatności za pobraniem przy odbiorze, zamĂłwienie realizowane jest w ciągu 1-3 (słownie: jeden – pięć) dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamĂłwienia przez Operatora.
10. W przypadku niedostępności zamówionych przez Klienta Towarów i braku możliwości realizacji zamówienia, Operator zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci wpłacone pieniądze w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.
11. W przypadku niedostępności części zamówionych Towarów z przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie określonym w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia i uprawniony jest do podjęcia decyzji o dalszym sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacji, tj. Operator realizuje zamówienie wyłącznie w zakresie dostępnych Towarów, a zwolniony zostaje z obowiązku realizacji za Towary niedostępne;
b) oczekiwanie na realizację, tj. Klient zgłasza Operatorowi gotowość poczekania na realizację zamówienia, aż Towar będzie dostępny;
c) anulowanie całości zamówienia, tj. Klient zwalania Operatora z obowiązku realizacji zamówienia.
– w przypadku punktu a) i c), gdy Klient dokonał płatności za zamĂłwiony Towar, Operator zwrĂłci naleĹźność w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.

§ 5. DOSTAWA
1. Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Czas dostawy towaru wynosi od 2 – 7 (słownie: dwóch-siedmiu) dni roboczych, liczony od momentu wysłania paczki przez Operatora.
3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych Towarów w Warszawie, punkty odbioru podane są w zakładce kontakt.
4. Koszty transportu kształtują się następująco:
a) 17zł (słownie: siedemnaście) złotych (brutto) – przedpłata przelewem
b) 22zł (słownie: dwadzieścia dwa) złote (brutto) – płatność przy odbiorze;
c) przy zakupach na kwotę powyżej 500.00 (słownie: siedemset) złotych (brutto) dostawa gratis.
5. Cennik oraz regulamin wysyłek obowiązuje tylko w przypadku wysyłek na terytorium RP w przypadku wysyłek zagranicznych cena oraz warunki dostawy negocjowane są indywidualnie

§ 6. PŁATNOŚCI
Serwis wyróżnia następujące formy płatności:
a) przelew bankowy, przelew elektroniczny – realizacja zamĂłwienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto Operatora. Płatność następuje po potwierdzeniu zamĂłwienia.
b) pobranie przy odbiorze – realizacja zamĂłwienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamĂłwienia. Płatność następuje po odbiorze Towaru.

§ 7. GWARANCJA
Wszystkie oferowane Towary posiadają fabryczną gwarancje obowiązująca na terenie Polski (produkty posiadają własną pisemną gwarancje, ale w niektórych markach podstawą gwarancji jest paragon lub faktura Vat).

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W razie ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej Towaru Klient może zgłosić Operatorowi reklamację. Zgłoszenie może nastąpić w każdej formie. W przypadku wyboru formy pisemnej w załączniki nr 1 do Regulaminu znajduje się wzór reklamacji Towaru.
2. W ramach postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje możliwość wymiany Towaru na nowy, naprawa Towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, jeżeli wada jest istotna.
3. Reklamacje należy zgłosić Operatorowi oraz odesłać reklamowany Towar na adres Operatora, tj. Robert Pietrzyk Rozłogi 14a/98 01-310 Warszawa, NIP: PL 522-309-28-16, numer telefonu: 48 514 839 836, adres e-mail: airogromintl@gmail.com
4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W razie przekroczenia terminu, uznaje się że reklamacja jest zasadna.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do zawartych umów określonych w art. 38 Ustawy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Zwracany Towar należy odesłać na adres Operatora, tj. Wzorcownia mundurowa, ul.  Warszawa.
5. Operator nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Zwrot, o którym mowa w ust. 5 następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument zwraca Towar Operatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
3. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w Ĺźycie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
5. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7. Integralną część Regulaminu stanowią:
a) załącznik nr 1 Reklamacja towaru;
b) załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 1 Reklamacja towaru:

Do
WzorcowniaMundurowa.pl
ul. Rozłogi 14a/98 , 00-310 Warszawa

Imię, nazwisko
Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……… roku towar jest wadliwy.
Wada polega na ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wada została stwierdzona w dniu ………….. roku.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

•    wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
•    nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
•    obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
•    odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z powaĹźaniem

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

Do
WzorcowniaMundurowa.pl
ul. Rozłogi 14a/98, 00-310 Warszawa

Imię, nazwisko
Adres konsumenta

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  ………………………………..……

Data zawarcia umowy ………………roku.

……………………………………
Podpis konsumenta(-Ăłw)

 

PUNKT ODBIORU OSOBISTEGO
ul. Rozłogi 14a/98 01-310 Warszawa

godziny otwarcia:

MASZ PYTANIA? Napisz lub zadzwoń!
NASZE MARKI